26 Ağustos 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28037

YÖNETMELİK 
 
Karabük Üniversitesinden: 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
Amaç 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

 

MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve y??netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

 

MADDE 3 
 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

 

MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KABÜSEM): Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Merkezin amacı 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği tüm alanlarda, akademik programlar dışında
eğitim programları düzenlemek, araştırmalar yapmak, Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve
uluslararası kuruluş ve kişilerle işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 –
(1) Merkez amaçları doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim
programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, projeler hazırlar, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve
faaliyet konularında Üniversitenin imkanlarının tanıtımını yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

 

MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün yokluğunda yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan
fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının
da görevi sona erer.”

 

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık
etmek,
d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenlemek ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak.
Yönetim kurulu

 

MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından Üniversite
Yönetim Kurulunca önerilen sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler
görevlendirilir.
(3) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim
Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü
olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek oy
çokluğuyla karar alır.
Yönetim kurulunun g??revleri

 

MADDE 11 –
 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yıllık çalışma planını, programını ve bütçesini hazırlamak,
b) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin
esasları tespit etmek, sunulan raporları görüşüp değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını
düzenlemek,
c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler düzenlemek, araştırma
konularında yayınlar yapmak,
ç) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım, sertifika ve benzeri belgelerin katılımcılara
verilmesi ile ilgili esasları Üniversite Senatosunda karara bağlanmak üzere Rektörlüğe önermek,
d) Merkezin yönetimi ve faaliyetleriyle ilgili diğer kararları almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ekipman ve demirbaşlar

 

MADDE 12 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve
demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı

 

MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük

 

MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

 

MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.